Jump to Main Content

Croeso

Croeso i wefan Clwb Pêl-droed Bethel

Pentref bychan y tu allan i Gaernarfon yng Ngwynedd ydi Bethel. Eglurir yn fersiwn Saesneg y dudalen hon mai iaith gyntaf y rhan fwyaf o drigolion y pentref ac aelodau'r clwb yw'r Gymraeg ac, o ganlyniad, mae'r iaith yn cael lle blaenllaw yn holl weithgareddau'r clwb gan gynnwys y wefan hon. Mae gan y clwb iau dros 100 o aelodau (o'r ddau ryw). Mae'r nifer hwn yn cynnwys aelodau mor ifanc â phedair oed hyd at aelodau sy'n 13 oed.

Mae dwy adran i'n gwefan:-

  1. Y Clwb ~ gwybodaeth am yr hyn sy'n mynd ymlaen yn y clwb.
  2. Y Timau ~ adran sy'n rhoi manylion ymarferol am dimau'r clwb.

Pwy sydd wedi ennill y Clwb Cant mis yma?

Cysylltwch â ni i gael cymryd rhan

Cynghrair Peldroed Gwynedd - gemau Awst 2012 - cliciwch yma


NEWYDDION:

Noson Bowlio Deg

pobl

Ar nos Iau 5/7/18 trefnwyd i dimau dan 6,7 ac 8 i fynd i Glasfryn am gem bowlio deg a pryd bwyd.

Noson braf gyda pawb yn dod at eu gilydd i ddathlu diwedd tymor arall o'r pel droed. Rhai o'r tadau yn gystadleuol iawn - da iawn Andrew Fawr am guro'r flwyddyn yma, fydd na hen ymarfer cyn blwyddyn nesaf rwan!!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Tri Gog a Hwntw

pobl

Ar nos Sadwrn 12/5/18 daeth cwmni difyr i ddiddori'r pentref yn Neuadd Goffa Bethel. Tri Gog a Hwntw. Roedd y neuadd yn orlawn ac yn llawn hwyl, jôcs, canu a digonedd o chwerthin.

Diolch yn fawr i Ifan Rowlands am ei waith yn trefnu'r noson a gwneud elw o £750 i glwb Pêl droed Bethel. Hoffai Ifan ddiolch i Cled am drefnu'r bar ac i bawb ddaeth i gefnogi.
Noson wych! (Ymlaen i'r digwyddiad nesaf wan Ifan?!)

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Noson Bingo

dan 7
dan 7
dan 7
dan 7

Ar nos Wener 24/2/17 cynhalwyd noson Bingo yn y neuadd goffa i godi arian i glwb pel droed Bethel. Fel y gwelwch yn y lluniau, roedd y neuadd yn orlawn a digon o wobrau i'w ennill yn cynnwys:
Tocyn i FlipOut Gaer
Tocyn teulu i Gelli Gyffwrdd
Tocyn teulu i Hwylfan
Tocyn gwersi nofio gyda Dafydd Roberts
Tocyn gwerth £20 gan Jane ty Mawr
Tocynau (x2) gan Redline indoor Karting
Teganau, sebonau, losin.........

Roedd digon o hwyl i gael a bwyd neis iawn gan Nia Catrin, cyri a sglodion a cwn poeth, a Cled yn y bar.

Diolch i bawb gefnogodd wrth gyfrannu at y gwobrau anhygoel ac i bawb a ddaeth i gefnogi ar y noson. Ar diolch mwyaf i Tomi a Rhys am alw'r rhifau allan i ni (job dda iawn) ??

Elw o £300 i glwb pel droed Bethel.


Bocsus Nadolig

>
dan 7
dan 7
dan 7
dan 7
dan 7
dan 7
dan 7

Dyma luniau yn dangos criw ddaeth i Neuadd Goffa Bethel Nos Sul 13/11/16 i gefnogi CPD Bethel a Teams 4 U (T4U) sef ymgyrch i yrru bocsus Nadolig i blant llai ffodus yn y byd. Casglwyd 27 o focsus i T4U a elw o £30 i CPD Bethel wrth werthu cacenau, paned a losin. Diolch i bawb am eu cefnogaeth, roedd hi’n noson dda a pawb wedi mwynhau gemau ar ddiweddy noson.


Diwedd Tymor 11/12 - Noson Wobrwyo

 

 


Diwedd Tymor 10/11

 

 


Noson Wobrwyo 09/10
Noson i Godi Arian (16/10/09)

Noson Wobrwyo 30.05.2009

Cliciwch ar y llun am fwy o luniau

Mr Kelsi o Y Bedol yn cyflwyno'r tim efo'u cit newydd.
Cliciwch ar y llun i'w chwyddo


Anrhydeddau 2008

Dan 15 oed – Pencampwyr Cynghrair Gwyrfai a Chwpan y Gynghrair - Bethel
Dan 15 oed – Enillwyr Cwpan Chwarae Teg, Twrnament Blackpool a Thwrnament Newton Athletic – Bethel Glas.

Tim dan 15eg Bethel gyda thlws y gynghrair a chwpan Gwyrfai 2008.

Llongyfarchiadau i'r hogiau ac i'w rheolwr Andrew Williams. Diolch i Elwyn Jones, ysgrifennydd y gynghrair, am ddod draw i'r gem olaf o'r tymor yn erbyn Cae Glyn (Bethel 1 - Cae Glyn 0) i gyflwyno tlws y gynghrair. Diolch hefyd i Meic Bullock o Ffenestri Cymru am ei nawdd i'r tim yn ystod y tymor. (Rhagor o luniau ar dudalen y tim).

Cliciwch ar y llun i'w chwyddo

Noson Wobrwyo Clwb 2008

cliciwch ar y llun am fwy o luniau...


Cwpan Cynghrair Gwyrfai dan 15 oed
Llongyfarchiadau i Bethel ar ennill Cwpan Cynghrair Gwyrfai Nos Fawrth Mai 27ain 2008. Llwyddodd y tîm i guro Nantlle Vale o 5 -1. Am adroddiad llawn o’r gêm ewch i dudalen dan 15 oed.


Cwpan Chwarae Teg Cynghrair Gwyrfai dan 15 oed
Llongyfarchiadau i Bethel Glas ar ennill Cwpan Chwarae Teg. Llwyddodd y tim i guro Penrhosgarnedd 3 -2.
Am adroddiad llawn o’r gem ewch i dudalen dan 15 oed.

Cliciwch ar y llun i'w chwyddo


Ffenestri Cymru, noddwr cit newydd tîm dan 15eg Bethel.

Tîm balch dan 15eg yn eu cit newydd.
Y rheolwr, Andrew Williams a’r capten, yn derbyn y cit newydd oddi wrth Mr Meic Bullock, Ffenestri Cymru.

Y Bedol - Noddwyr Tim Y Dynion

Capten Tim Y Dynion, Irfon Hughes gyda Michelle o'r Bedol

TÎM DAN 13 OED 2006/2007
Pencampwyr Cynghrair Gwyrfai, Enillwyr Cwpan y Gynghrair 2007 ac enillwyr Cwpan Kon X Cymru Caergybi. Llongyfarchiadau iddynt ar eu llwyddiant.

Llongyfarchiadau i dîm dan 11A Bethel ar eu llwyddiant yn Nhwrnament Eco’r Wyddfa Nos Lun Gorffennaf 9fed ar gae Coed Bolyn Bethel. Hefyd i dîm Bethel B am ddod yn ail yn y gystadleuaeth. Am fwy o’u hanes ewch i dudalen y tîm dan 11 oed.


Lluniau Cyn Ein Gem Gartref Yn Erbyn Porthmadog
Dydd Sadwrn 18.08.07
- Cliciwch Ar Y Lluniau i'w Chwyddo

<>

Ddiwedd Gorffennaf bu 7 o fechgyn o dimau Bethel yn cynrychioli Academi Dinas Bangor yn Aberystwyth mewn cystadleuaeth ryngwladol ‘Wales International Super Cup ‘.
Captain y tîm dan 11eg oedd James Bell o Fethel, hefyd yn chwarae roedd Morgan Williams, ac bu’r tîm yn ddiguro drwy’r wythnos gan ddod i frîg y grŵp oedd yn cynnwys timau o Malta, U.D.A., Alban, Cymru a Lloegr. Enillwyd y ffeinla ganddynt drwy guro Borras Park o Wrecsam 3-2.
Dan 14eg roedd 5 o aelodau tîm Bethel, Ryan Jones, Daniel Bell, Liam Williams, Adam Hughes & Alex Jones. Daethant yn drydydd yn y twrnament gan gael ambell i fuddugoliaeth enwog ar hyd y daith oedd yn cynnwys chwalu Ipswich Town 9-4 gyda thair gôl gan Daniel Bell.
Da iawn chi hogia. Sêr y dyfodol? Mae llawer mwy i ddilyn, yn sicr i chi!